Név: Kiss Józsefné Szak: Humán erőforrás

menedzser

Tantárgy:

Etikett, protokoll

2003/2004. 2. félév

 

Téma:

Viselkedjünk az Európai Unióban?

 

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék *

Irodalomjegyzék *

Bevezetés *

Viselkedjünk az Európai Unióban? *

Illem – etikett – protokoll, mint tantárgy: *

A családi és iskolai nevelés fontossága: *

Viselkedés a munkahelyen: *

Összefoglalás *

Melléklet I. / Netikett (kivonat) *

Irodalomjegyzék

 1. Adriana Hunter: Etikett / Novella Könyvkiadó, 1995.
 2. Szerk.: Bácskai István: Protokoll / Egyetemi jegyzet /Kiadó: Magyar Protokollosok klubja Országos Egyesület, Budapest, 2004. április 14.
 3. ISO 9001:2000 szabvány
 4. Jacqueline Dunckel: Üzleti illemkódex / Park Kiadó, Budapest, 1994.
 5. Jutasi István: Az Internet felépítése és működése / hálózatok, protokollok, biztonság, netikett / Műszaki Könyvkiadó, / Budapest, 1997.
 6. Kiss Józsefné: Vezetői felelősség / Filozófia dolgozat, VE, 2004. 01. 12.
 7. Kovács Zoltán: Termelésmenedzsment / Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2001.
 8. Lőcsei Judit: Etikett és a protokoll alapjai / Kiadó: Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2001.
 9. Pálinkás Jenő: A vezetés és a technológia-fejlesztés etikai kérdései / Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.
 10. Sille István: Az etikett és a protokoll kézikönyve / elmélettől a gyakorlatig itthon és külföldön / Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1989.
 11. Ternovszky Ferenc: Nemzetközi vezetési és szervezési ismeretek
 12. Szemes László - Világi Rudolf: Személyügyi feladatok rendszere / Kiadó: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Pécs, 2001.
 13. http://www.magyarorszag.hu/hirek/kozelet/nat20030927.html?sq=nat

 

Bevezetés

"Az etika az elmaradott, a változó, Európába vágyakozó társadalmunk egyik legfajsúlyosabb,
leglényegesebb fogalma. A polarizálódott Európa országai között a különbséget
legjobban az etika nem létező mértékegységével lehetne mérni, jobban,
mint bármiféle gazdasági mutatókkal. Az etika többszintű, többdimenziójú fogalom.
Jelentősége akkora, hogy ha csak beszélünk róla, már teszünk valamit."
[9.] Előszó, Fodor István, Ericsson Kft.

Az általános viselkedéskultúra nagyon széles területet fog át, az egészet átlátni képtelenség. Munkám során azokkal a hiányosságokkal foglalkozom, melyekkel magam is naponta kerülök szembe. A hiányosságok megszüntetésére néhány esetben javaslatot teszek.

Több esetben is érvként alkalmazok neves szakemberektől származó idézeteket, hiszen nálam sokkal szebben, sokkal érthetőbben képesek kifejezni gondolatokat.

Célom, hogy rávilágítsak azokra a hiányosságokra, melyeknek kiküszöbölésével, fejlesztésével megvalósulhat a gyümölcsöző békés egymás mellet élés mind hazánkban, mind pedig az Európai Unióban, de ide sorolhatnám a Föld népességét, beleértve környezetünket, és a körülöttünk élő állatokat is.

 

Viselkedjünk az Európai Unióban?

“A civilizáció egyik ismertetőjele,
hogy egy közmegegyezésen alapuló erkölcsi értékrendszer
vagy magatartási normarendszer szabályozza az emberek együttélését.”
[2.]

Egyetértek azon véleményekkel, melyek szerint az Európai Unióba való belépéstől függetlenül is szükséges az alapvető emberi elvárások betartása, viselkedésbeli hiányosságaink pótlása. Ami miatt az utóbbi időben mégis előtérbe került a viselkedéskultúra fejlesztése, az éppen az, hogy meg kell tanulnunk, melyek azok a viselkedésmódok, amelyeket minden uniós ország elfogad, és meg kell ismernünk azoknak a népeknek a kultúráját, melyekkel kapcsolatunk szorosabbra fonódik.

Különös figyelmet kell még fordítanunk arra, hogy belépésünk az Európai Unióba ne jelentsen a viselkedés területén sem teljes uniformizálódást, maradjanak meg nemzetünk, országunk értékei.

Magyar Bálint oktatási miniszter is ezt fogalmazza meg a Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatban : “… a NAT a kiemelt fejlesztési feladatoknál első helyen szól a nemzeti értékek felmutatásáról.”

[13.]

Illem – etikett – protokoll, mint tantárgy:

“A viselkedéskultúra szintjét meghatározza annak felismerése, hogy mikor szükséges az illem, illetve az etikett, avagy a protokoll szabályainak ismerete és alkalmazása.” [8.]

Úgy tudom, hogy a felsőoktatásban kötelező ezen ismeretek oktatása. Szerintem az általános viselkedéskultúra oktatását korábban kellene kezdeni, bár valamennyi illemtan az általános és középiskolai tantervekben szerepel. Célszerű lenne már a középiskolában (esetleg az ált. isk. 7-8. osztályában) önálló tantárgyként kezelni ezt a témakört, kiemelt helyen kezelve az Unióhoz tartozó népek nemzeti sajátosságainak ismertetését. (Másság elfogadása, elfogadtatása.)

A családi és iskolai nevelés fontossága:

Kapcsolódva az előbbihez és kiegészítve azt: “A magatartás kialakulását befolyásolják a családi, munkahelyi, társadalmi körülmények, a kultúra és az erkölcsi tudat. A családi körülmény esetenként döntő lehet.” [2.]

Közismert tény, hogy a mai családok “kétkeresősek”. A családfő az esetek többségében nem tudja egyedül eltartani a családját, gyakran még két keresővel is nehéz. Az anyáknak dolgozniuk kell, aminek óhatatlanul a gyerek látja a legnagyobb kárát.

Felnőtt egy “kulcsos” nemzedék, így még nehezebb lesz visszaállítani a gyereknevelés ideális körülményeit, hiszen a pénzen kívül hiányoznak a megfelelő családi minták is.

Az iskolákban a tanárok túlterheltek, sok a tananyag, a napi munka után nagyon sok tanár vállalt különmunkát a megélhetése érdekében. Bár az utóbbi idők bérrendezése javított a helyzeten, de ezzel a tanárok kimerültségét nem lehet visszafordítani. Az iskola-bezárásokból eredő stressz is nagyon sokat ront a helyzeten.

A hiányos családi nevelésen kívül gondnak látom még azt, hogy a hatalmas iskolai tananyagban (ált. és középiskola) kevés az életre közvetlenül felkészítő ismeretanyag. Következmény: az iskolából kikerülő fiatal nehezen állja meg a helyét az életben.

Felsorolásszerűen néhány alaphiányosság:

Viselkedés a munkahelyen:

A hiányos iskolai és családi nevelés hatása mutatkozik meg a munkahelyi viselkedéskultúránkban is. Az előzőekben vázolt hiányosságokon kívül megemlíteném még a felelősségvállalási készség hiányát, a felelősségtudat hiányát.

Ezen a területen kiemelt szerepe, hatalmas felelőssége van / kellene hogy legyen, különösen a közvetlen vezetőknek.

Hiába van ISO 9001:2000 szabvány, ha a tanúsítvány megléte egy munkahelyen csak látszólagos, hiszen a benne foglaltak nagy részét egyáltalán nem tartják be. Pedig ez a szabvány nagyon komoly humánpolitikai feladatokat is tartalmaz. [3.]

A vezetők nem igazán ismerik a kezük alatt dolgozó emberek értékét (tisztelet a kivételnek), de a legnagyobb baj az, hogy nem is nagyon akarják megismerni, pedig:

“… hazánk gazdasági és társadalmi felemelkedéséhez az egyetlen igazi tartalékunk a szellemi tőkében, vagyis a munkát végző ember ismereteinek, képességeinek, szorgalmának és akaratának kiaknázásában, illetve a másik oldalon a megfelelő motiválásban, az érdekeltség megteremtésében, valamint ugyanezen ember erkölcsi és anyagi megbecsülésében rejlik.”

(Szemes László - Világi Rudolf: Személyügyi feladatok rendszere)

Szintén felsorolásszerűen még néhány hiányosság a munkahelyi viselkedés területéről:

“A képzés bizonyos mértékű szociális biztonság nyújtása minden mai vállalat kötelessége.
Ezt diktálja a társadalom hosszútávú érdeke. A munkaerővel kapcsolatban tehát
szakmai, társada
lmi kérdések merülnek fel.”

(Kovács Zoltán: Termelésmenedzsment)

Összefoglalás

Munkámat Dr. Peter Drucker gyönyörű megfogalmazásával zárom, melyhez csupán annyi megjegyzést fűzök, hogy vezetőnek tekintem mind a szülőt, mind a pedagógust, mind pedig a munkahelyi főnököt. Együttes munkájuk / munkánk eredményezheti azt, hogy hazánkban és az Európai Unióban egyaránt megfelelő viselkedéskultúrával rendelkező emberek éljenek békességben egymás mellett.

“A vezető fejleszti az embereit – azzal, ahogyan irányítja őket, meg tudja könnyíteni, vagy nehezíteni, hogy önmagukat fejlesszék.
Vezeti, vagy félre vezeti őket. Kihozza belőlük, ami bennük van, vagy elfojtja képességeiket.
Erősíti tisztességüket, vagy korrumpálja őket.
Egyenes, szilárd tartást ad nekik, vagy deformálja embereit …
…szándékosan, vagy anélkül, hogy tudná.”

 

Melléklet I. / Netikett (kivonat)

Idézet: NIIF Információs füzetek I.7
Koltay Tibor - Szaniszló István:
Kapcsolattartás e-mail utján az Interneten
Levelezési etikett c. fejezetéből


Néhány példa:

:-) Normál mosoly, gúnyos vagy vicces kijelentés esetére. Jelentése: "ez nem komoly!".

;-) Kacsintó mosoly kacér vagy gúnyos megjegyzéshez.

:-(Rosszalló mosoly.

Ezek szótára, a Smiley Dictionary több helyről is letölthető a hálózaton.


© Nov, 1996 PG - RMKI