A tolerancia

Bevezetés

Mindannyiunknak van valamilyen elképzelése a mindennapi élet szabályairól, arról, hogyan kell viselkednünk másokkal, s hogy milyen viselkedést várunk másoktól. Mindannyiunknak van tehát valamilyen, az otthoni és iskolai nevelődés során elsajátított normarendszere, ami persze nemritkán ellentmondásos: például sok férfi van, aki elítél egy félrelépő nőt, de a férfiak kalandozását "vagány dolognak", szinte kötelezőnek érzi. Az egyes emberek norma- és értékrendszerei rendkívül különbözők, aki képes a mások normáinak, értékeinek megértésére, azt toleránsnak, türelmesnek nevezzük.

A tolerancia mások nézeteinek elfogadása, megértése és tiszteletben tartása. A toleráns magatartás a mi társadalmunkban elég ritka.

Ha mások normái a mienkéitől csak kevéssé térnek el, könnyebb őket elfogadni. Minél nagyobb az eltérés, annál nehezebb az elfogadás, az azonosulás. Ha más is szereti a komolyzenét, de velünk ellentétben az egyik vagy másik zeneszerzőt kevésbé, azt könnyebb elfogadnunk, mint azt, ha valaki kizárólag a könnyű zenéért rajong.

A másság, a más vallás, más politikai felfogás, más bőrszín, a más faj elfogadása, pontosabban elutasítása az egész emberiség problémája.

A másoknak bélyegzett gyengébbek gyakran az életükkel fizettek másságukért, így az eretnekek vagy a boszorkányok. Nem véletlen, hogy az egyik első, 1916-os filmsiker címe Türelmetlenség - a rendező, David Wark Griffith, különböző korokban mutatja meg a türelmetlenség pusztító hatását.

A "máshoz", a mássághoz ma, a huszonegyedik század elején is számtalan előítélet tapad, a más helytelen, rossz, netán ártalmas, és ezért üldözendő, mondják az előítéletek.

A tolerancia fontosságának felismerése

Már a régi görögök is ismerték a türelem fontosságát. Platón dialógusai a türelemnek is szép példái: főhősük baráti vitában jut közelebb partnerével együtt az igazsághoz. A türelem tisztelete azonban nem vált általánossá. Nem véletlen, hogy a "barbár" szó kezdetben csak azt jelentette, hogy "nem görög", s nem tartalmazott semmiféle értékítéletet, később lekezelő, lenéző árnyalata lett.

A tolerancia kialakulása

A türelem, a tolerancia tanult tulajdonság, azaz nem velünkszületett, és nem is alakul ki magától. Nevelés, tanulás eredménye, ugyanúgy, mint a türelmetlenség. Aki arra akarja nevelni a gyerekét, hogy mások véleményét és magatartását respektálja, annak nem szabad türelmetlennek és túl szigorúnak lenni. Az autokratizmus a szorongást növeli, az agresszivitást fejleszti ki.

Ha egy gyerek félelem nélküli légkörben él, és azt tapasztalja, hogy bármit megkérdezhet, akkor felnőttként türelmes lesz a mássággal szemben - főleg, ha az iskola nem rontja el a maga autokratizmusával.

 

 

Tanulható-e a tolerancia?

Az előzőekből is következik, hogy igen. Tulajdonképp még felnőttkorban is, bár akkor már nehezebb a gondolkodási szokásokon, előítéleteken, beállítódásokon változtatni. De felnőttként is feltehető a kérdés: "Vajon miért olyan a másik, amilyen?" A legjobb persze a türelmet gyerekfővel megtanulni.

Ebben nagy segítséget jelenthet az őszinte kíváncsiság. Ha a "miért" -korszakban igyekszünk minden kérdésre válaszolni, a kíváncsiság nagy valószínűséggel a későbbiekben is megmarad.

Viselkedés a türelmetlen emberekkel szemben

A türelmetlenséggel s a vele általában társuló előítéletességgel szemben mit sem használnak a szemrehányások, a vehemensen előadott ellenvélemények, sőt, mindez csak erősíti a makacsságot.

A leghelyesebb a szókratészi módszer: óvatos kérdésfeltevés, ami gondolkodásra késztet. Ilyen kérdés például: "Mi tennél annak a helyében, aki ellen most épp kikelsz?"

Túlzott türelem

Mindennel szemben nem lehetünk türelmesek és megbocsátóak - a birkatürelem már túlzás. Elsősorban az erőszak és legkülönbözőbb megnyilvánulásai - a zsarnoki főnöktől a zsarnoki partneren át a zsarnoki társadalomig - azok, amiket nem szabad eltűrnünk. Szembeszegülésünk természetesen nem lehet hasonlóan erőszakos, durva, egyszóval türelmetlen.

A türelem alapvető emberi jog

A mássághoz való jogot, ill. a toleranciát az ENSZ által 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata az alapvető emberi jogok közé sorolja. A nyilatkozat előzménye a francia forradalom idején, 1789-ben keletkezett Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata.

FONTOS!

A türelem azt is jelenti, hogy türelemmel viseljük a lemondásokat, csalódásokat, a frusztrációkat, a betegségeket. Ez összefügg az önértékeléssel: aki bízik és hisz magában, nem fog összetörni a nehéz helyzetekben.

Megjelent: Családorvos kiadvány, 2004. március vége

Közreadja: Dr. Kun-Szabó Tibor

Veszprém, 2004. március 31.