A munka- és egészségvédelem irányítási rendszere

(MEBIR)

 

VESZPRÉMI EGYETEM

 

2004


 

 

ALAPOK

 

Az ember különös erők által hajtva örökké mozgó, változó világban él, közben maga is folyamatosan változik, fejlődik. Ebben a folyamatban csoportokká szerveződik, TÁRSADALMAT épít. Létrehozza a TECHNO-SZFÉRÁT, amelyben előállítja a szükségleteit kielégítő anyagi javakat, szolgáltatásokat, és ezzel együtt átalakítja, szükségképpen kihasználja a TERMÉSZETET (a bioszférát, amelyet a növények, állatok és emberek alkotnak és a geoszférát, amely a környezeti levegőből, vízből és talajból, termőföldből tevődik össze).

 

A MUNKA filozófiai értelemben nem más, mint céltudatos emberi tevékenység a társadalmi szükségletek által meghatározott anyagi javak, fogyasztási cikkek, szolgáltatások és termelő eszközök előállítása érdekében.

 

A munka ebben a megfogalmazásban két jól elhatárolható részre bontható: a munka eszközére és a munka tárgyára.

 

A munka eszköze egyfelől maga az ember, másfelől azok a tárgyak, szerszámok, gépek, berendezések és eszközök (technikák, technológiák), amelyeket az ember azért talált ki, és hozott létre, hogy az általa elképzelt terméket, szolgáltatást előállítsa.

 

A munka tárgya pedig az az anyag, amelynek megmunkálása során az ember az általa elképzelt terméket, szolgáltatásokat előállítja.

 

 A munkabiztonság tehát mindazon jogi, igazgatási, szervezeti és szervezési, valamint műszaki rendszerek és intézkedések összessége, amely az egészségre nem ártalmas és biztonságos munkavégzés feltételeit hivatott megteremteni.”

 

 

A MUNKA- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM RENDSZEREI

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Történelmi áttekintés

 

Peter Drucker (közgazdász): „Az üzleti tevékenység elsődleges célja a túlélés, a vállalati gazdaságtan vezérlő elve pedig nem a minél nagyobb haszon elérése, hanem a veszteség megelőzése.”

 

Hammurabi törvénye, 229. § (i.e. 3000 körül): „Ha az építőmester valakinek házat épít, de munkáját szolidan nem végzi, mire a ház, melyet épített, összedől, s a háziúr halálát okozza, az illető építőmester ölessék meg.”

 

Németország (XVIII. század):

·       Törvény a dolgozók kártalanításáról.

 

Anglia:

·       Gyártörvény (1802): normákat fektetett le a biztonságos munkakörülmények és a munkaidő szabályozására.

·       Robbanóanyag-törvény (1875)

·       Biztonsági és Egészségvédelmi Törvény (1974)

 

Európai Unió:

·       Irányelvek a biztonság szabályozására (1980-as évek). Ezek közül az egyik legfontosabb a 96/82. sz. un. SEVESO II. direktíva a veszélyes anyagok általi komoly baleseti vészhelyzetek kezeléséről.

 

 


A tudatos munkabiztonsági vállalatirányítás

A tudatos munkahelyi egészség- és biztonságirányításon a vállalatnak azon tevékenységeinek a kezelését, kézbentartását értjük, amelyek hatással voltak, vannak vagy lehetnek a dolgozók munkabiztonságára és egészségére. Olyan magatartási forma, amelynek alapján a vezetés úgy működteti a vállalatot, hogy maga a tevékenység és a kibocsátott termékek, szolgáltatások ne veszélyeztessék az emberek egészségét. Ez ugyanis ellentétes lenne a munkának az embert emberré tevő sajátosságával.

 

A munkabiztonsági menedzsment segíti a vállalatokat abban, hogy a munka- és egészségvédelmi kérdéseket rendszer- és folyamatszemlélettel közelítsék meg, és hogy a munkabiztonság üzleti stratégiájuk, mindennapi tevékenységük részévé váljon. A munkabiztonsági menedzsment a vállalat általános menedzsmentjének azokat a tényezőit, aspektusait jelenti, amelyek szerint kialakítják, végrehajtják, bevezetik és folyamatosan megújítják a munkabiztonsági politikát és célkitűzéseket.


 

A munkabiztonsági menedzsment

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer (MEBIR) a teljes vállalatirányítási rendszer része, amely a szervezet működésével kapcsolatban felmerülő kockázatok kezelését segíti. Magában foglalja a szervezeti felépítést, a tervezési tevékenységeket, a felelősségeket, a kialakult gyakorlatot, az eljárásokat, folyamatokat és mindazokat az erőforrásokat, melyek a szervezet biztonsági politikájának fejlesztéséhez, megvalósításához, eléréséhez, felülvizsgálatához és fenntartásához szükségesek.

 

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer (MEBIR) célja, hogy segítse a szervezetet:

·       a munkahelyi kockázatok meghatározásában és kezelésében,

·       a biztonsági politika, a rövid, közép és hosszú távú célkitűzések megállapításában,

·       a programok végrehajtásában, amelyek magukban foglalják a munka-, tűz-, és egészségvédelmi jogszabályok betartását is,

·       olyan alapelvek meghatározásában, amelyek megmutatják, hogy a vállalat a jövőben mit kezdjen munkavédelmi felelősségével és feladataival,

·       a célok eléréséhez szükséges erőforrások meghatározásában, a felelősök kijelölésében és a szükséges erőforrásokkal való ellátásukban,

·       az egyes feladatok, feladatkörök, hatáskörök és eljárások meghatározásában és dokumentálásában, így biztosítva, hogy a dolgozók napi tevékenységük során mindent megtegyenek azért, hogy a vállalatnál megszűnjenek vagy legalább csökkenjenek a munkabiztonsági kockázatokat.


 

A tudatos biztonsági menedzsment eszközei

Azok az eszközök, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek egy vállalat munka-, tűz-, és egészségvédelmi tevékenységének a tervezésében, politikájában és munkabiztonsági teljesítményének javításában:

·       a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) külső fél által tanúsítható alkalmazása;

·       a dolgozók képzése, ösztönzése az egészségkímélő magatartásra;

·       a szállítási és egyéb logisztikai rendszerek átalakítása;

·       az egészségre kevésbé ártalmas anyagok, termékek alkalmazása;

·       a munkavédelmi jelentések készítése.

 

 

A MEBIR

 

Az utóbbi időkben növekszik a cégek vezetőségének felelőssége. A felelősség kezelésének egyik jó eszköze a munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer (MEBIR) bevezetése, amely az általános vállalat-irányítási rendszer részeként a szervezet munkabiztonsági és egészségvédelmi teljesítményének figyelését és javítását szolgálja. A MEBIR a tudatos munkabiztonsági vállalatirányítás egyik eleme. A MEBIR egy szabvány, egy keret, amelyet meg kell tölteni tartalommal, ki kell egészíteni más, a tudatos munkabiztonsági vállalatirányítást célzó eszközökkel.

 

(Folytatódik…)